Cele projektu

Stworzyć zasoby szkoleniowe, które będą działać ponad granicami. Ponadto zależy nam na tym, by:
 • Promować młodzieżowe przywództwo, poprawę zdrowia i postawę obywatelską poprzez
  kreowanie młodych liderów w środowiskach nieuprzywilejowanych, którzy zainspirują swoich
  kolegów.
 • Zwiększać poziom zaangażowania polityki na szczeblu rządowym i organizacji pozarządowych w
  nieformalne kształcenie młodzieży.
 • Wspierać zrzeszenia młodych ludzi, zapewniając dostęp młodzieży nieuprzywilejowanej do
  innowacyjnych, nieformalnych typów nauki i szkolenia ustawicznego, które z kolei umożliwi
  rozwój umiejętności miękkich pożądanych na rynku pracy: pewności siebie, umiejętności
  komunikacyjnych, przywódczych oraz wiarygodności.
 • Rozwijać praktykę transgraniczną i umiędzynarodowić pracę nad krzewieniem przywództwa
  młodzieży dzięki współpracy na rzecz stworzenia otwartego zasobu edukacyjnego działającego w
  kontekście europejskim.
 • Działać na potrzeby akredytacji nowego szkolenia młodzieży w ramach programu
  międzynarodowej pracy z młodzieżą.
Realizacja powyższych celów jest konieczna ze względu na to, że:
 • Poziom aktywności fizycznej spada w całej Europie (Eurobarometr 2014), co prowadzi do kryzysu
  w sektorze zdrowia publicznego (Brytyjska Komisja Parlamentarna 2014). Projekt jest zgodny z
  celami polityki dążącej do zwiększenia liczby młodych ludzi zażywających ruchu. Obecnie nie
  istnieją programy szkoleń transgranicznych, które wspierałyby młodych nieuprzywilejowanych
  ludzi w dążeniu do zostania liderami zachęcającymi rówieśników do zdrowszych zachowań
 • Coraz częściej docenia się istotę przywództwa młodzieżowego. Niniejszy projekt opiera się na
  zbiorowym przekonaniu o potencjale młodych ludzi ze środowisk nieuprzywilejowanych, dzięki
  któremu mogą stać się liderami i aktywnymi obywatelami. Kierujemy się założeniami misji
  UE2020 “Youth on the Move”, która ceni zaangażowanie młodzieży w wolontariat, przywództwo
  i edukację nieformalną oraz dostrzega potrzebę interwencji skierowanych do młodych ludzi bez
  szans.
 • Kobiety w młodym wieku rzadziej niż ich rówieśnicy płci męskiej angażują się w sport i odgrywają
  rolę przywódczą, szczególnie w obszarach o mniejszych możliwościach. … mężczyźni w UE
  uprawiają sport … częściej niż kobiety … ta dysproporcja jest szczególnie widoczna w grupie
  wiekowej 15-24 lat, natomiast chłopcy wykazują tendencję wykonywania regularnych ćwiczeń …
  w znacznie większym wymiarze niż młode kobiety (74% i 55%) Różnica w wolontariacie wynosi
  9% mężczyźni, 6% kobiety.
  Źródło: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf
 • Bezrobocie wśród młodzieży wynosi około 3,5 mln w całej Europie. Młodzież w gorszej sytuacji i z
  mniejszymi szansami – nasi docelowi beneficjenci – to grupa najbardziej zagrożona bezrobociem.
  Przedsiębiorcy twierdzą, że młodzi ludzie nie dysponują wymaganymi na nowoczesnym rynku
  pracy umiejętnościami – wymagają szerzej pojętych umiejętności rozwiązywania problemów,
  umiejętności przekrojowych, umiejętności działania pod większą presją otoczenia
  gospodarczego. (Umiejętności pracownicze w XXI wieku). Niniejszy projekt wyeliminuje lukę i
  zapewni materiały szkoleniowe, dzięki którym młodzi ludzie zdobędą niezbędne umiejętności
  nauki, komunikacji i odpowiedzialności przywódczej.
 • Organizacje młodzieżowe i sportowe nie są obecnie wyposażone w odpowiednie narzędzia
  umożliwiające młodym ludziom korzystanie z szans, jakie daje UE i postrzeganie siebie w roli
  obywateli UE. Zasoby będą działać ponad granicami i wspierać młodych ludzi w postrzeganiu
  swego życia w kontekście europejskim, w tym poprzez skuteczne wykorzystanie Youth Pass i
  podobnych rozwiązań.
Powyższe cele są możliwe do osiągnięcia, ponieważ projekt łączy proces nauczania i wiedzę ekspertów w dziedzinie szkolenia przywódców młodzieży z czterech krajów oraz opiera się na zbiorczej bazie danych, która pokazuje, że:
Nasi odbiorcy rzeczywiście chcą zostać przeszkoleni
Nasi odbiorcy chcą stać się liderami wolontariatu
Nasi odbiorcy rzeczywiście chcą promować zdrowe zachowania i doskonale przyswajają wiedzę dzięki uczestnictwu w szkoleniach
Szkolenie w oparciu o wiedzę dopasowane jest do stylu życia i priorytetów odbiorców naszych działań
Komisja Europejska popiera wydanie niniejszej treści. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym projekcie. Treść odzwierciedla jedynie opinie autorów, za które Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.