Projekt “Młodzieżowi Liderzy Ponad Granicami” jest współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej.  Ma na celu wspieranie organizacji młodzieżowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w celu poprawy ich pracy z młodymi ludźmi i rozwijania obywatelskiej postawy młodzieży. Dążymy do tego, by niwelować nierówności w zakresie edukacji przy użyciu metod zaprojektowanych pod kątem angażowania i rozwoju młodych ludzi.

Start

ponad Granicami

zostań Liderem

W naszej pracy koncentrujemy się na nauce poprzez współpracę, demokrację i interakcje. Udostępnione zasoby szkoleniowe mają umożliwić młodym ludziom korzystanie z narzędzi niezbędnych do pełnego uczestnictwa w ich własnych społecznościach. Naszym celem jest to, żeby młodzi ludzie zaangażowali się w politykę oraz współpracę z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami społecznymi.
Zaangażowane w naszą działalność sieci krajowe i organizacje partnerskie mogą rozwijać narzędzia i mechanizmy, za pomocą których młodzi ludzie mają możliwość angażować się w kształtowanie polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej poprzez dialog z odpowiednimi decydentami.
Nasze podejście oparte na partnerstwie koncentruje się na uczeniu się poprzez działanie i zorganizowany dialog w środowiskach formalnych i nieformalnych. Kluczowym elementem kształcenia jest współpraca między uczniami. Cenne pozaformalne doświadczenie płynie również z działalności wolontariackiej, która umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności i ułatwia przejście z edukacji do zatrudnienia. Poprzez wolontariat młodzi ludzie nabywają odporności i rozwijają empatię oraz nowe umiejętności.
Niniejsza praca została opracowana w odpowiedzi na wspólne kwestie zgłaszane przez młodych ludzi, zauważane również przez międzynarodowych partnerów projektu. Dążymy do tego, aby praca ta stała się podstawą programu upodmiotowienia i rozwoju młodzieży opartego na współpracy decydentów i zainteresowanych stron na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Nasza praca ma na celu zwiększenie poziomu pewności siebie u uczniów i zachęcenie ich do wykraczania poza granice ich środowisk. Wiele anegdotycznych opowieści naszych partnerów ukazuje młodych ludzi czyniących duże postępy w lokalnych projektach, którym jednakże brak pewności siebie, by porzucić własne wspólnoty na rzecz działalności regionalnej lub krajowej, nie mówiąc już o działalności międzynarodowej.
Umiejętność porzucenia własnego podwórka, a co za tym idzie własnej mentalności, ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia bardziej aktywnego, mobilnego i elastycznego pracownika w przyszłej zmieniającej się Europie.
Nadrzędnym celem opracowania programu szkoleniowego jest umożliwienie ambitnym młodym ludziom stania się osobami pewnymi siebie, elastycznymi, myślącymi w kategoriach europejskich, które z przekonaniem pracują w zespołach i mogą dokonywać pozytywnych zmian lokalnych, narodowych i regionalnych wespół ze swymi rówieśnikami.
Młodzieżowi Liderzy będą potrafili wyrażać swój punkt widzenia, posiądą umiejętności i pewność siebie rozwiniętą na tyle, że pozwoli im to rozmawiać z osobami zajmującymi wysokie pozycje w społeczeństwie. Dokładnie takie umiejętności przywódcze umiejscowią młodych ludzi w ich ścieżce rozwoju.
Komisja Europejska popiera wydanie niniejszej treści. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym projekcie. Treść odzwierciedla jedynie opinie autorów, za które Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.